IV Congrés – XII Jornades AIEC (Tortosa 4-5-6-març 2009)

foto2

Els propers 4, 5 i 6 de març de 2009, es duran a terme a la població de TORTOSA (Terres de l’Ebre) el IV CONGRÉS – XII JORNADES de la Inspecció d’Educació de Catalunya que organitzades per l’AIEC tindran com a lema “EL ROL DE LA INSPECCIÓ AVUI: perspectives de futur”.

Ara fa just dos anys que ens reuníem a Vilafranca del Penedès per discutir sobre el treball de la Inspecció d’Educació, tenint en compte que se’ns plantejaven nous reptes i, per tant, necessitàvem noves respostes. En aquests moments tenim al davant un escenari diferent, amb la nova Llei d’Educació de Catalunya que ens suscita novament nous reptes sobre el rol que la Inspecció ha de desenvolupar i que, per tant, ens obliga a plantejar-nos quin és el model de comportament que, en aquest nou context, s’espera de la Inspecció en relació amb el nostre estatus. Les respostes que vam trobar en l’anterior congrés ens són vàlides i ens serveixen com a base per avançar i trobar les respostes que necessitem en aquest nou escenari.

En aquests dos darreres anys un seguit de tasques ens han ocupat bona part del nostre temps i ha suposat un repte per la dedicació necessària davant del volum de feina que hem hagut d’enfrontar. L’avaluació de la docència, en totes les seves vessants, l’escolarització d’alumnes immigrants, l’avaluació de centres mitjançant el sistema d’indicadors, la valoració dels resultats educatius, l’aprofundiment en les avaluacions globals diagnòstiques, el creixement dels efectius de la Inspecció són algun dels elements que configuren aquest escenari. Però també ha canviat allò que s’espera de nosaltres, les necessitats de l’Administració Educativa sobre l’espai organitzatiu que nosaltres ocupem. Cap a on hem d’anar? Quines són les respostes que hem de donar davant de les noves necessitats del sistema educatiu? Quin rol nosaltres hi proposem desenvolupar?

Per allò que podem observar, aquest fenomen no és exclusiu d’aquí a Catalunya, sinó que està passant als principals països de l’OCDE. És per això que ens hem plantejat fer una mirada enfora per tenir informació de com enfronten aquest repte la Inspecció en altres països. La primera qüestió a reflexionar, si volem ser element de millora del sistema, és què entenem avui per qualitat educativa i en quina línia va l’avaluació de la docència. Per altra banda, ens interessa saber quines són les tasques que desenvolupa la Inspecció en les dues grans àrees de l’organització educativa: l’àrea anglosaxona i, específicament als USA i l’àrea continental, concretament a França i Alemanya. També resulta del nostre interès saber què s’està fent en altres comunitats autònomes, en el nostre entorn immediat. I finalment saber quin és l’escenari que dibuixa la LEC que emmarcarà el rol a desenvolupar. Amb tot això pretenem recavar suficient informació com per donar resposta a aquests interrogants. Hi ho volem fer mitjançant les conclusions que pretenem arribar en els tres grups de treball: el rol de la Inspecció avui, el codi deontològic i l’organització de la inspecció i les zones educatives.

La ciutat de Tortosa i l’entorn de les Terres de l’Ebre, amb l’excel·lent acollida que ens estan deparant, resulten un excel·lent marc per a poder treballar en aquesta línia. Com us apuntàvem, el IV Congrés de l’AIEC ens servirà per reflexionar i debatre sobre la nostra tasca, sobre el futur que volem albirar. La LEC ens depararà nous reptes i nous plantejaments. La nova visió de la qualitat de l’educació, el conèixer el dia a dia del treball de la funció inspectora en altres països i en altres comunitats, ens servirà per aquest propòsit. Comptem amb la participació de tots i totes al IV CONGRÉS DE L’AIEC.  Ens veiem a Tortosa!