Normativa

Llei12_2009: LEC Llei d’Educació de Catalunya

Llei12_2009_LEC

Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – LEBEP

Reial Decret 276/2007, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

El Capítol III del Títol IV estableix el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació i les especificacions bàsiques a les quals s’han d’ajustar els corresponents barems de mèrits per a l’accés a aquest cos

Decret 247/2008, de reestructuració parcial del Departament d’Ensenyament

La Disposició addicional 3a afegeix articulat (7.1; 7.5; 7.8) al Decret 266/2000

Decret 148/2002, de modificació del Decret 266/2000 pel qual es regula la inspecció d’educació

Ordre ENS/385/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’ordre ENS/289/2002,

de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya.

 

Decret 266/2000, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament

Ordre ENS/289/2002, que desplega l’organització i el funcionament de la inspecció d’educació

Pla director de la Inspecció 2011-15

PlaDirector_IE_ 2011_2015

PlaDirector_IE_2011-2015_addenda

Resolució ENS 958/2015 pel qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió en llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la inspecció d’Educació de Catalunya

Resol_ENS_958_2015_concurs_Insp_2015

Resolució ENS/1557/2013 de modificació de la Resolució 1030/2013, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’educació.

Resolució ENS/1030/2013, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’educació

ResolucióEDU/1735/2009 , per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’educació

Resolució EDU/2130/2008, , per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

Resolució EDU/2023/2007, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.