Objectius

Els nostres objectius són els següents:

  1. Contribuir a la formació, perfeccionament i actualització professional dels seus associats.
  2. Fomentar l’intercanvi d’experiències amb altres professionals relacionats amb la tasca inspectora.
  3. Promoure el treball creatiu i d’investigació en el camp de l’organització i de l’administració de l’educació en general.
  4. Elaborar i expressar opinions i criteris sobre els problemes de l’educació i, especialment els relacionats amb les funcions inspectores.
  5. Potenciar la constitució de grups de treball d’investigació i d’estudi sobre temes referents a la millora de l’ensenyament i de les funcions dels inspectors d’educació.
  6. L’organització d’activitats de formació, debats, congressos, jornades i altres modalitats.
  7. Establir i mantenir relacions amb organitzacions o entitats que comparteixen objectius semblants.

A fi de treballar per a la consecució dels objectius esmentats, la Junta Rectora actual va presentar a l’inici del seu període el pla d’actuació que podeu consultar aquí